ماه: دی ۱۳۹۵

طراحی پوستر میلاد بقایی کارگردان سینما از طرف گروه هنری آسپیان

طراحی پوستر میلاد بقایی کارگردان سینما از طرف گروه هنری آسپیان

به مناسبت شب یلدا این پوستر از طرف گروه هنری آسپیان به میلاد بقایی عزیز

ساخت تیزر تبریک شب یلدا ۱۳۹۵

ساخت تیزر تبریک شب یلدا ۱۳۹۵

ساخت تیزر تبریک شب یلدا ۱۳۹۵

ساخت وله حافظ برنامه عصر خانواده_شب یلدا۱۳۹۵

ساخت وله حافظ برنامه عصر خانواده_شب یلدا۱۳۹۵

ساخت وله حافظ برنامه عصر خانواده_شب یلدا۱۳۹۵

ساخت وله بسم الله برنامه عصر خانواده_شب یلدا۱۳۹۵

ساخت وله بسم الله برنامه عصر خانواده_شب یلدا۱۳۹۵

ساخت وله بسم الله برنامه عصر خانواده_شب یلدا۱۳۹۵

ساخت گزارش همایش همایت از کارتن خواب ها_شب یلدا۱۳۹۵

ساخت گزارش همایش همایت از کارتن خواب ها_شب یلدا۱۳۹۵

ساخت گزارش همایش همایت از کارتن خواب ها_شب یلدا۱۳۹۵

ساخت وله فیروزه ایی برنامه عصر خانواده_شب یلدا ۱۳۹۵

ساخت وله فیروزه ایی برنامه عصر خانواده_شب یلدا ۱۳۹۵

ساخت وله فیروزه ایی برنامه عصر خانواده_شب یلدا ۱۳۹۵